Publicacións Outras

OPÚSCULOS

- MARCO, Aurora (1979). El gallego de López Ferreiro. Santiago: Servicio de Publicacións e Intercambio Científico da Universidade de Santiago de Compostela.

- MARCO, Aurora (1988). Leandro Carré. Os homildes, traxedia mariñeira. A Coruña: Cadernos da Escola Dramática Galega, nº 74.

- MARCO, Aurora (1992). El sexismo en los materiales escolares: los diccionarios. Las Palmas de Gran Canaria: Servicio Insular de Cultura. Cabildo Insular de Gran Canaria.


RECENSIÓNS

- “O galego de Lago González”, Grial, nº 42, Vigo, 1973, pp. 508-509.

- “Ao marxe dunha escolma de Xoán Vicente Viqueira”, Grial, nº 46, Vigo, 1974, pp. 409-501.

- “A terceira foliada”, Grial, nº 49, Vigo, 1975, pp. 405-406.

- “Na noite estrelecida”, Grial, nº 54, Vigo, 1976, pp. 535-536.

- “Nenos e mozos na novela galega”, Grial, nº 75, Vigo, 1982, pp. 115-117.

- “Letras Galegas”, Agália, nº 2, A Corunha, 1985, pp. 243-245.

- “Letras Galegas”, Adaxe, nº 2, Santiago, 1986, p. 213.

- “Folhas Novas”, Agália, nº 7, A Corunha, 1986, pp. 360-362.

- “Os Castelaos de Ourense”, Agália, nº 7, A Corunha, 1986, pp. 359-360.

- “Do galego e da Galiza”, Agália, nº 24, A Corunha, 1990, pp. 515-516.

- “El secreto en la mujer”, Lenguaje y textos, nº 4, A Coruña, 1993, pp. 137-139.

- “Literatura e Arte. Paisaxes do baleiro”, Agália, nº 43, A Corunha, 1995, 373-375.

- "O Berro. Poemas e pensamentos de Vida, Amor e Morte", Agália, nº 58, A Coruña, 1999, pp. 263-265

- "Ensenyament de llengües i plurilingüisme", Lenguaje y textos, nº 14, A Coruña, 1999, pp. 145-147.

- "Francisco José Cantero y José de Arriba, Psicolingüística del discurso", en Adaxe, nº 14-15, Santiago, 1999, pp. 451-455.

- "Amando López Valero/Eduardo Encabo Fernández, Mejorar la comunicación en niños y adolescentes", Ediciones Pirámide, Madrid, 2001, en Adaxe, nº 17, Santiago, 2001, pp. 383-385.

- Denso recendo a salgado de Manuel Portas. Grial, nº 188, 2010, pp. 94-95.


ENTRADAS NA GRAN ENCICLOPEDIA GALEGA


- “Cantares”, Gran Enciclopedia Gallega, tomo V, en colaboración con Ricardo Carballo Calero, Silverio Cañada Editor, Santiago-Gijón, 1974, p. 3.

- “Castro y Neira”, Gran Enciclopedia Gallega, tomo VI, Silverio Cañada Editor, Santiago-Gijón, 1974, pp. 9 e 10.

- “Cernadas y Castro”, Gran Enciclopedia Gallega, tomo VI, Silverio Cañada Editor, Santiago-Gijón, 1974, p. 135.

- “Cuveiro Piñol”, Gran Enciclopedia Gallega, tomo VIII, Silverio Cañada Editor, Santiago- Gijón, 1974, p. 166.

- “López Ferreiro, escritor en gallego”, Gran Enciclopedia Gallega, tomo XIX, Silverio Cañada Editor, Santiago-Gijón, 1974, pp. 151- 153.

CONSELLO DA CULTURA GALEGA (www.culturagalega.org)


- Extra “Mulleres e Memoria”, Álbum de Mulleres (www.culturagalega.org) (subido ao portal en decembro de 2006)

- “María Barbeito Cerviño” Álbum de Mulleres (www.culturagalega.org) (subida ao portal en xullo 2007).


- “Carmen López-Cortón Viqueira” Álbum da Ciencia (www.culturagalega.org) (subida ao portal en novembro de 2007).

- “María Vinyals y Ferrés”, Álbum de Mulleres ( HYPERLINK "http://www.culturagalega.org" www.culturagalega.org) (subida ao portal en xullo 2008).


COLABORACIÓNS en revistas de asociacións culturais, asociacións feministas, sindicatos.


- “Lembrança de Marcial Valhadares”, Matacán, revista de literatura e opinión, Asociación Cultural “A Estrada”, 1985, pp. 13 - 20.

- “A muller e a escrita. Avelina Valladares”, Contrarretranca, revista estradense de información nº 12, 1992, pp. 25 - 27.

- “Sombras e luces para as fillas de Eva”, Andaina, nº 3, 1992, pp. 18-19.

- “Tres galegas para a história musical do país”, Andaina, nº 4, 1992, pp. 44 - 45.

- “Aurea Lorenzo Abeijón. En Buenos Aires con Galiza ao fondo”, Andaina, nº 5, 1993, pp. 39 - 41.

- “Lembranza dunha arenalista ferrolá”, Andaina, nº 6, 1993, pp. 41 - 42.

- “En volta da música e das músicas (I)”, Andaina, nº 7, 1993, pp. 43 - 45.

- “En volta da música e das músicas (II)”, Andaina, nº 8, 1994, pp. 47 - 48.

- “As mulleres da Sociedade Amigos da Paisaxe do Seixo”, Andaina, nº 9, 1994, pp. 41- 42.

- “Discriminación na linguaxe. A propósito de dous livros”, Andaina, nº 10, 1994, pp. 42-44.

- “Linguaxe e sexismo”, Andaina, nº 12, 1995, pp. 11-14.

- “Herminia Fariña Cobián. Un corazón inxel na bretemosa Compostela”, Andaina, nº 15, 1996, pp. 29-31.

- "A presenza feminina no Diccionario de la Lengua Española". Andaina, nº 19,1997, páp 37-40.

- "O teatro nas aulas. Os vellos non deben de namorarse", en "Papel de Color", dedicado a Castelao, Casa da Gramática, nº 6, Noia, 1999.

- "El analfabetismo de la informática", Meridiana, Instituto Andaluz de la Mujer, nº 13, Sevilla, 1999, págs. 50-52.

- "Francisco Romero Blanco", en "Personaxes", Alameda, Revista de la Sociedad Liceo de Noia, nº 0, 2000, págs. 25-30.

- "Lisardo Barreiro", en "Personaxes", Alameda, Revista de la Sociedad Liceo de Noia, nº 1, 2000, págs. 32-36.

- "Germán Vidal Barreiro", en "Personaxes", Alameda, Revista de la Sociedad Liceo de Noia, nº 2, 2000, págs. 40-49.

- "Juan Gonzáez Montenegro", "Personaxes", Alameda, Revista de la Sociedad Liceo de Noia, nº 4, 2001, págs. 17-20.

- "Eduardo Núñez Martínez. D`Arxellas", en "Personaxes", Alameda, Revista de la Sociedad Liceo de Noia, nº 5, 2001, págs. 18-20.

- "Celestino Bujan Suárez", en "Personaxes", Alameda, Revista de la Sociedad Liceo de Noia, nº 6, 2001, págs. 15-18.

- "As viaxes de Ulises Fingal. De Ítaca a Harar", en Alameda, Revista de la Sociedad Liceo de Noia, nº 6, 2002, págs. 21-31.

- "Luís Seoane e o teatro", en "Papel de Color", Casa da Gramática, nº 11, Noia, 2001.

- "O analfabetismo da informática", en El Clarión, Confederación de Sindicatos de Trabajadores y Trabajadoras de la Enseñanza (STEs), Madrid, nº 6, marzo de 2002, pp. 34-35.

- "Áurea Lorenzo Abeijón. Unha escritora galega na emigración bonaerense", en "Papel de Color", Casa da Gramática, nº 15, Noia, 2002.

- “O socialismo pontevedrés a comezos do século XX. Ramiro Paz Carbajal (1891-1936)”, Claridade, revista da Fundación Luís Tilve, nº especial setembro 2007, pp. 35-42.


SECCIÓNS EN LA VOZ DE GALICIA (temas literarios, feminismo, educación en valores, opinión)


- Ano 1992: “ESCRITORAS DO XIX” / “ESCRITORAS DO XX”.
Desde o 16 de xaneiro de 1992 até o 24 de decembro do mesmo ano publicáronse no Suplemento de Cultura do xornal, con periodicidade semanal, semblanzas de escritoras galegas do XIX e XX que, ampliadas, con material gráfico e textos, deron orixe ao libro As Precursoras publicado un ano despois pola Editorial La Voz de Galicia.

- Ano 1993: “ANTOLOXÍA”.
Desde o 24 de febreiro de 1993 até o 31 de decembro do mesmo ano publicáronse diariamente as biografías e textos escollidos de diversos escritores e escritoras na sección “Antoloxía”, na páxina dedicada ao Xacobeo, referida a Compostela, o Camiño de Santiago e a Literatura.

- Ano 1994: “ROSA E AZUL”.
Desde o 23 de marzo de 1994 até o 8 de agosto do mesmo ano, con periodicidade semanal, publicáronse nesta sección artigos relacionados coa seguinte temática: reforma educativa, educación en valores, contidos transversales, sexismo na linguaxe, etc.

- Anos 1995-1997: “CARTAS COMPOSTELANAS”.
Desde o 2 de agosto de 1995 até o 20 de maio de 1997, con periodicidade semanal, apareceron na sección artigos de opinión, en forma epistolar, sobre temas diversos, relacionados mairoritariamente coa cultura.

- Anos 1997-1998: “A PÉ DE PÁXINA".
Desde o 27 de Maio de 1997 até o 11 de marzo de 1998, semanalmente, publicáronse artigos sobre libros, exposicións, estreas teatrais...

OPÚSCULOS

- MARCO, Aurora (1979). El gallego de López Ferreiro. Santiago: Servicio de Publicacións e Intercambio Científico da Universidade de Santiago de Compostela.

- MARCO, Aurora (1988). Leandro Carré. Os homildes, traxedia mariñeira. A Coruña: Cadernos da Escola Dramática Galega, nº 74.

- MARCO, Aurora (1992). El sexismo en los materiales escolares: los diccionarios. Las Palmas de Gran Canaria: Servicio Insular de Cultura. Cabildo Insular de Gran Canaria.


RECENSIÓNS

- “O galego de Lago González”, Grial, nº 42, Vigo, 1973, pp. 508-509.

- “Ao marxe dunha escolma de Xoán Vicente Viqueira”, Grial, nº 46, Vigo, 1974, pp. 409-501.

- “A terceira foliada”, Grial, nº 49, Vigo, 1975, pp. 405-406.

- “Na noite estrelecida”, Grial, nº 54, Vigo, 1976, pp. 535-536.

- “Nenos e mozos na novela galega”, Grial, nº 75, Vigo, 1982, pp. 115-117.

- “Letras Galegas”, Agália, nº 2, A Corunha, 1985, pp. 243-245.

- “Letras Galegas”, Adaxe, nº 2, Santiago, 1986, p. 213.

- “Folhas Novas”, Agália, nº 7, A Corunha, 1986, pp. 360-362.

- “Os Castelaos de Ourense”, Agália, nº 7, A Corunha, 1986, pp. 359-360.

- “Do galego e da Galiza”, Agália, nº 24, A Corunha, 1990, pp. 515-516.

- “El secreto en la mujer”, Lenguaje y textos, nº 4, A Coruña, 1993, pp. 137-139.

- “Literatura e Arte. Paisaxes do baleiro”, Agália, nº 43, A Corunha, 1995, 373-375.

- "O Berro. Poemas e pensamentos de Vida, Amor e Morte", Agália, nº 58, A Coruña, 1999, pp. 263-265

- "Ensenyament de llengües i plurilingüisme", Lenguaje y textos, nº 14, A Coruña, 1999, pp. 145-147.

- "Francisco José Cantero y José de Arriba, Psicolingüística del discurso", en Adaxe, nº 14-15, Santiago, 1999, pp. 451-455.

- "Amando López Valero/Eduardo Encabo Fernández, Mejorar la comunicación en niños y adolescentes", Ediciones Pirámide, Madrid, 2001, en Adaxe, nº 17, Santiago, 2001, pp. 383-385.

- Denso recendo a salgado de Manuel Portas. Grial, nº 188, 2010, pp. 94-95.


ENTRADAS NA GRAN ENCICLOPEDIA GALEGA


- “Cantares”, Gran Enciclopedia Gallega, tomo V, en colaboración con Ricardo Carballo Calero, Silverio Cañada Editor, Santiago-Gijón, 1974, p. 3.

- “Castro y Neira”, Gran Enciclopedia Gallega, tomo VI, Silverio Cañada Editor, Santiago-Gijón, 1974, pp. 9 e 10.

- “Cernadas y Castro”, Gran Enciclopedia Gallega, tomo VI, Silverio Cañada Editor, Santiago-Gijón, 1974, p. 135.

- “Cuveiro Piñol”, Gran Enciclopedia Gallega, tomo VIII, Silverio Cañada Editor, Santiago- Gijón, 1974, p. 166.

- “López Ferreiro, escritor en gallego”, Gran Enciclopedia Gallega, tomo XIX, Silverio Cañada Editor, Santiago-Gijón, 1974, pp. 151- 153.

CONSELLO DA CULTURA GALEGA (www.culturagalega.org)


- Extra “Mulleres e Memoria”, Álbum de Mulleres (www.culturagalega.org) (subido ao portal en decembro de 2006)

- “María Barbeito Cerviño” Álbum de Mulleres (www.culturagalega.org) (subida ao portal en xullo 2007).


- “Carmen López-Cortón Viqueira” Álbum da Ciencia (www.culturagalega.org) (subida ao portal en novembro de 2007).

- “María Vinyals y Ferrés”, Álbum de Mulleres ( HYPERLINK "http://www.culturagalega.org" www.culturagalega.org) (subida ao portal en xullo 2008).


COLABORACIÓNS en revistas de asociacións culturais, asociacións feministas, sindicatos.


- “Lembrança de Marcial Valhadares”, Matacán, revista de literatura e opinión, Asociación Cultural “A Estrada”, 1985, pp. 13 - 20.

- “A muller e a escrita. Avelina Valladares”, Contrarretranca, revista estradense de información nº 12, 1992, pp. 25 - 27.

- “Sombras e luces para as fillas de Eva”, Andaina, nº 3, 1992, pp. 18-19.

- “Tres galegas para a história musical do país”, Andaina, nº 4, 1992, pp. 44 - 45.

- “Aurea Lorenzo Abeijón. En Buenos Aires con Galiza ao fondo”, Andaina, nº 5, 1993, pp. 39 - 41.

- “Lembranza dunha arenalista ferrolá”, Andaina, nº 6, 1993, pp. 41 - 42.

- “En volta da música e das músicas (I)”, Andaina, nº 7, 1993, pp. 43 - 45.

- “En volta da música e das músicas (II)”, Andaina, nº 8, 1994, pp. 47 - 48.

- “As mulleres da Sociedade Amigos da Paisaxe do Seixo”, Andaina, nº 9, 1994, pp. 41- 42.

- “Discriminación na linguaxe. A propósito de dous livros”, Andaina, nº 10, 1994, pp. 42-44.

- “Linguaxe e sexismo”, Andaina, nº 12, 1995, pp. 11-14.

- “Herminia Fariña Cobián. Un corazón inxel na bretemosa Compostela”, Andaina, nº 15, 1996, pp. 29-31.

- "A presenza feminina no Diccionario de la Lengua Española". Andaina, nº 19,1997, páp 37-40.

- "O teatro nas aulas. Os vellos non deben de namorarse", en "Papel de Color", dedicado a Castelao, Casa da Gramática, nº 6, Noia, 1999.

- "El analfabetismo de la informática", Meridiana, Instituto Andaluz de la Mujer, nº 13, Sevilla, 1999, págs. 50-52.

- "Francisco Romero Blanco", en "Personaxes", Alameda, Revista de la Sociedad Liceo de Noia, nº 0, 2000, págs. 25-30.

- "Lisardo Barreiro", en "Personaxes", Alameda, Revista de la Sociedad Liceo de Noia, nº 1, 2000, págs. 32-36.

- "Germán Vidal Barreiro", en "Personaxes", Alameda, Revista de la Sociedad Liceo de Noia, nº 2, 2000, págs. 40-49.

- "Juan Gonzáez Montenegro", "Personaxes", Alameda, Revista de la Sociedad Liceo de Noia, nº 4, 2001, págs. 17-20.

- "Eduardo Núñez Martínez. D`Arxellas", en "Personaxes", Alameda, Revista de la Sociedad Liceo de Noia, nº 5, 2001, págs. 18-20.

- "Celestino Bujan Suárez", en "Personaxes", Alameda, Revista de la Sociedad Liceo de Noia, nº 6, 2001, págs. 15-18.

- "As viaxes de Ulises Fingal. De Ítaca a Harar", en Alameda, Revista de la Sociedad Liceo de Noia, nº 6, 2002, págs. 21-31.

- "Luís Seoane e o teatro", en "Papel de Color", Casa da Gramática, nº 11, Noia, 2001.

- "O analfabetismo da informática", en El Clarión, Confederación de Sindicatos de Trabajadores y Trabajadoras de la Enseñanza (STEs), Madrid, nº 6, marzo de 2002, pp. 34-35.

- "Áurea Lorenzo Abeijón. Unha escritora galega na emigración bonaerense", en "Papel de Color", Casa da Gramática, nº 15, Noia, 2002.

- “O socialismo pontevedrés a comezos do século XX. Ramiro Paz Carbajal (1891-1936)”, Claridade, revista da Fundación Luís Tilve, nº especial setembro 2007, pp. 35-42.


SECCIÓNS EN LA VOZ DE GALICIA (temas literarios, feminismo, educación en valores, opinión)


- Ano 1992: “ESCRITORAS DO XIX” / “ESCRITORAS DO XX”.
Desde o 16 de xaneiro de 1992 até o 24 de decembro do mesmo ano publicáronse no Suplemento de Cultura do xornal, con periodicidade semanal, semblanzas de escritoras galegas do XIX e XX que, ampliadas, con material gráfico e textos, deron orixe ao libro As Precursoras publicado un ano despois pola Editorial La Voz de Galicia.

- Ano 1993: “ANTOLOXÍA”.
Desde o 24 de febreiro de 1993 até o 31 de decembro do mesmo ano publicáronse diariamente as biografías e textos escollidos de diversos escritores e escritoras na sección “Antoloxía”, na páxina dedicada ao Xacobeo, referida a Compostela, o Camiño de Santiago e a Literatura.

- Ano 1994: “ROSA E AZUL”.
Desde o 23 de marzo de 1994 até o 8 de agosto do mesmo ano, con periodicidade semanal, publicáronse nesta sección artigos relacionados coa seguinte temática: reforma educativa, educación en valores, contidos transversales, sexismo na linguaxe, etc.

- Anos 1995-1997: “CARTAS COMPOSTELANAS”.
Desde o 2 de agosto de 1995 até o 20 de maio de 1997, con periodicidade semanal, apareceron na sección artigos de opinión, en forma epistolar, sobre temas diversos, relacionados mairoritariamente coa cultura.

- Anos 1997-1998: “A PÉ DE PÁXINA".
Desde o 27 de Maio de 1997 até o 11 de marzo de 1998, semanalmente, publicáronse artigos sobre libros, exposicións, estreas teatrais...

Publicacións Outras

OPÚSCULOS

- MARCO, Aurora (1979). El gallego de López Ferreiro. Santiago: Servicio de Publicacións e Intercambio Científico da Universidade de Santiago de Compostela.

- MARCO, Aurora (1988). Leandro Carré. Os homildes, traxedia mariñeira. A Coruña: Cadernos da Escola Dramática Galega, nº 74.

- MARCO, Aurora (1992). El sexismo en los materiales escolares: los diccionarios. Las Palmas de Gran Canaria: Servicio Insular de Cultura. Cabildo Insular de Gran Canaria.


RECENSIÓNS

- “O galego de Lago González”, Grial, nº 42, Vigo, 1973, pp. 508-509.

- “Ao marxe dunha escolma de Xoán Vicente Viqueira”, Grial, nº 46, Vigo, 1974, pp. 409-501.

- “A terceira foliada”, Grial, nº 49, Vigo, 1975, pp. 405-406.

- “Na noite estrelecida”, Grial, nº 54, Vigo, 1976, pp. 535-536.

- “Nenos e mozos na novela galega”, Grial, nº 75, Vigo, 1982, pp. 115-117.

- “Letras Galegas”, Agália, nº 2, A Corunha, 1985, pp. 243-245.

- “Letras Galegas”, Adaxe, nº 2, Santiago, 1986, p. 213.

- “Folhas Novas”, Agália, nº 7, A Corunha, 1986, pp. 360-362.

- “Os Castelaos de Ourense”, Agália, nº 7, A Corunha, 1986, pp. 359-360.

- “Do galego e da Galiza”, Agália, nº 24, A Corunha, 1990, pp. 515-516.

- “El secreto en la mujer”, Lenguaje y textos, nº 4, A Coruña, 1993, pp. 137-139.

- “Literatura e Arte. Paisaxes do baleiro”, Agália, nº 43, A Corunha, 1995, 373-375.

- "O Berro. Poemas e pensamentos de Vida, Amor e Morte", Agália, nº 58, A Coruña, 1999, pp. 263-265

- "Ensenyament de llengües i plurilingüisme", Lenguaje y textos, nº 14, A Coruña, 1999, pp. 145-147.

- "Francisco José Cantero y José de Arriba, Psicolingüística del discurso", en Adaxe, nº 14-15, Santiago, 1999, pp. 451-455.

- "Amando López Valero/Eduardo Encabo Fernández, Mejorar la comunicación en niños y adolescentes", Ediciones Pirámide, Madrid, 2001, en Adaxe, nº 17, Santiago, 2001, pp. 383-385.

- Denso recendo a salgado de Manuel Portas. Grial, nº 188, 2010, pp. 94-95.


ENTRADAS NA GRAN ENCICLOPEDIA GALEGA


- “Cantares”, Gran Enciclopedia Gallega, tomo V, en colaboración con Ricardo Carballo Calero, Silverio Cañada Editor, Santiago-Gijón, 1974, p. 3.

- “Castro y Neira”, Gran Enciclopedia Gallega, tomo VI, Silverio Cañada Editor, Santiago-Gijón, 1974, pp. 9 e 10.

- “Cernadas y Castro”, Gran Enciclopedia Gallega, tomo VI, Silverio Cañada Editor, Santiago-Gijón, 1974, p. 135.

- “Cuveiro Piñol”, Gran Enciclopedia Gallega, tomo VIII, Silverio Cañada Editor, Santiago- Gijón, 1974, p. 166.

- “López Ferreiro, escritor en gallego”, Gran Enciclopedia Gallega, tomo XIX, Silverio Cañada Editor, Santiago-Gijón, 1974, pp. 151- 153.

CONSELLO DA CULTURA GALEGA (www.culturagalega.org)


- Extra “Mulleres e Memoria”, Álbum de Mulleres (www.culturagalega.org) (subido ao portal en decembro de 2006)

- “María Barbeito Cerviño” Álbum de Mulleres (www.culturagalega.org) (subida ao portal en xullo 2007).


- “Carmen López-Cortón Viqueira” Álbum da Ciencia (www.culturagalega.org) (subida ao portal en novembro de 2007).

- “María Vinyals y Ferrés”, Álbum de Mulleres ( HYPERLINK "http://www.culturagalega.org" www.culturagalega.org) (subida ao portal en xullo 2008).


COLABORACIÓNS en revistas de asociacións culturais, asociacións feministas, sindicatos.


- “Lembrança de Marcial Valhadares”, Matacán, revista de literatura e opinión, Asociación Cultural “A Estrada”, 1985, pp. 13 - 20.

- “A muller e a escrita. Avelina Valladares”, Contrarretranca, revista estradense de información nº 12, 1992, pp. 25 - 27.

- “Sombras e luces para as fillas de Eva”, Andaina, nº 3, 1992, pp. 18-19.

- “Tres galegas para a história musical do país”, Andaina, nº 4, 1992, pp. 44 - 45.

- “Aurea Lorenzo Abeijón. En Buenos Aires con Galiza ao fondo”, Andaina, nº 5, 1993, pp. 39 - 41.

- “Lembranza dunha arenalista ferrolá”, Andaina, nº 6, 1993, pp. 41 - 42.

- “En volta da música e das músicas (I)”, Andaina, nº 7, 1993, pp. 43 - 45.

- “En volta da música e das músicas (II)”, Andaina, nº 8, 1994, pp. 47 - 48.

- “As mulleres da Sociedade Amigos da Paisaxe do Seixo”, Andaina, nº 9, 1994, pp. 41- 42.

- “Discriminación na linguaxe. A propósito de dous livros”, Andaina, nº 10, 1994, pp. 42-44.

- “Linguaxe e sexismo”, Andaina, nº 12, 1995, pp. 11-14.

- “Herminia Fariña Cobián. Un corazón inxel na bretemosa Compostela”, Andaina, nº 15, 1996, pp. 29-31.

- "A presenza feminina no Diccionario de la Lengua Española". Andaina, nº 19,1997, páp 37-40.

- "O teatro nas aulas. Os vellos non deben de namorarse", en "Papel de Color", dedicado a Castelao, Casa da Gramática, nº 6, Noia, 1999.

- "El analfabetismo de la informática", Meridiana, Instituto Andaluz de la Mujer, nº 13, Sevilla, 1999, págs. 50-52.

- "Francisco Romero Blanco", en "Personaxes", Alameda, Revista de la Sociedad Liceo de Noia, nº 0, 2000, págs. 25-30.

- "Lisardo Barreiro", en "Personaxes", Alameda, Revista de la Sociedad Liceo de Noia, nº 1, 2000, págs. 32-36.

- "Germán Vidal Barreiro", en "Personaxes", Alameda, Revista de la Sociedad Liceo de Noia, nº 2, 2000, págs. 40-49.

- "Juan Gonzáez Montenegro", "Personaxes", Alameda, Revista de la Sociedad Liceo de Noia, nº 4, 2001, págs. 17-20.

- "Eduardo Núñez Martínez. D`Arxellas", en "Personaxes", Alameda, Revista de la Sociedad Liceo de Noia, nº 5, 2001, págs. 18-20.

- "Celestino Bujan Suárez", en "Personaxes", Alameda, Revista de la Sociedad Liceo de Noia, nº 6, 2001, págs. 15-18.

- "As viaxes de Ulises Fingal. De Ítaca a Harar", en Alameda, Revista de la Sociedad Liceo de Noia, nº 6, 2002, págs. 21-31.

- "Luís Seoane e o teatro", en "Papel de Color", Casa da Gramática, nº 11, Noia, 2001.

- "O analfabetismo da informática", en El Clarión, Confederación de Sindicatos de Trabajadores y Trabajadoras de la Enseñanza (STEs), Madrid, nº 6, marzo de 2002, pp. 34-35.

- "Áurea Lorenzo Abeijón. Unha escritora galega na emigración bonaerense", en "Papel de Color", Casa da Gramática, nº 15, Noia, 2002.

- “O socialismo pontevedrés a comezos do século XX. Ramiro Paz Carbajal (1891-1936)”, Claridade, revista da Fundación Luís Tilve, nº especial setembro 2007, pp. 35-42.


SECCIÓNS EN LA VOZ DE GALICIA (temas literarios, feminismo, educación en valores, opinión)


- Ano 1992: “ESCRITORAS DO XIX” / “ESCRITORAS DO XX”.
Desde o 16 de xaneiro de 1992 até o 24 de decembro do mesmo ano publicáronse no Suplemento de Cultura do xornal, con periodicidade semanal, semblanzas de escritoras galegas do XIX e XX que, ampliadas, con material gráfico e textos, deron orixe ao libro As Precursoras publicado un ano despois pola Editorial La Voz de Galicia.

- Ano 1993: “ANTOLOXÍA”.
Desde o 24 de febreiro de 1993 até o 31 de decembro do mesmo ano publicáronse diariamente as biografías e textos escollidos de diversos escritores e escritoras na sección “Antoloxía”, na páxina dedicada ao Xacobeo, referida a Compostela, o Camiño de Santiago e a Literatura.

- Ano 1994: “ROSA E AZUL”.
Desde o 23 de marzo de 1994 até o 8 de agosto do mesmo ano, con periodicidade semanal, publicáronse nesta sección artigos relacionados coa seguinte temática: reforma educativa, educación en valores, contidos transversales, sexismo na linguaxe, etc.

- Anos 1995-1997: “CARTAS COMPOSTELANAS”.
Desde o 2 de agosto de 1995 até o 20 de maio de 1997, con periodicidade semanal, apareceron na sección artigos de opinión, en forma epistolar, sobre temas diversos, relacionados mairoritariamente coa cultura.

- Anos 1997-1998: “A PÉ DE PÁXINA".
Desde o 27 de Maio de 1997 até o 11 de marzo de 1998, semanalmente, publicáronse artigos sobre libros, exposicións, estreas teatrais...